www.ecochemicals.net © 2014 |

  Par  tīru ūdeni

 

Ķīmiskā rūpniecība

 

Ķīmiskās rūpniecības notekūdeņu attīrīšanas risinājumu izstrādei nepieciešama detalizēta notekūdeņu paraugu izpēte un apstrāde laboratorijas apstākļos. Standarta risinājums sastāv no notekūdeņu priekšattīrīšanas stadijas ražošanas uzņēmumā, pirms to tālākas novadīšanas pilsētas notekūdeņu sistēmā. Specifiska piesārņojuma, apkārtējās vides aizsardzības pasākumu ietvaros vai citu iemeslu dēļ dažkārt nepieciešams veikt rūpniecisko notekūdeņu papildus apstrādi bioloģiskajās attīrīšanas ietaisēs

Ķīmiskās rūpniecības notekūdeņiem raksturīgs augsts piesārņojuma līmenis (BSP, ĶSP, P), kā arī specifisku ķīmisku vielu un to maisījumu, piem., smago metālu, klātbūtne.

Šādu notekūdeņu priekšattīrīšanai tiek pielietotas flotācijas vai sedimentācijas metodes. Tās, papildinot ar laboratorijas apstākļos izvēlētiem ķīmiskajiem notekūdeņu apstrādes reaģentiem, sākotnējo notekūdeņu piesārņojumu iespējams samazināt par 50 - 70%.

Ķīmiskās rūpniecības notekūdeņu apstrāde bioloģiskajās attīrīšanas ietaisēs bez to priekšattīrīšanas bieži ir neefektīva un ekonomiski neizdevīga. Šo situāciju iespējams uzlabot, veicot notekūdeņu pirmapstrādi vai papildus dozējot speciālus bioproduktus bioloģiskā attīrīšanas procesa uzlabošanai un paātrināšanai.

Ķīmiskās rūpniecības notekūdeņu attīrīšanai mēs piedāvājam:

• detalizētu notekūdeņu attīrīšanas sistēmas analīzi,

•notekūdeņu paraugu apstrādi laboratorijas apstākļos ar nolūku samazināt specifisko un vispārējo piesārņojumu,

• laboratorijas apstrādes rezultātu izpēti; rezultatīvāko reaģentu dozēšanas programmas izstrādi,

• rūpnieciskos notekūdeņu attīrīšanas izmēģinājumus,

• notekūdeņu attīrīšanas iekārtu palaišanas darbībā uzraudzību,

• notekūdeņu apstrādes iekārtu atlasi un piegādi,

• risinājumu izstrādi un ieviešanu fosfora (P) daudzuma samazināšanai pirmapstrādes un bioloģiskajās attīrīšanas ietaisēs,

• risinājuma izstrādi un ieviešanu slāpekļa (N ) daudzuma samazināšanai aerotankos,

• risinājumu izstrādi un ieviešanu BSP, ĶSP parametru samazināšanai

• risinājumu izstrādi un ieviešanu dūņu apstrādes (t.sk. atūdeņošanas) procesa uzlabošanai,

• notekūdeņos esošo taukvielu daudzuma samazināšanu,

 

 

•risinājumu izstrādi eļļas un naftas produktus saturošu notekūdeņu attīrīšanai

• risinājumu izstrādi un ieviešanu notekūdeņu specifiskā piesārņojuma, piem. krāsvielu, smago metālu u.c. atdalīšanai

•risinājumu izstrādi un ieviešanu eļļas un naftas produktu atdalīšanai,

• risinājumu izstrādi un ieviešanu suspendēto daļiņu daudzuma samazināšanai.