www.ecochemicals.net © 2014 |

  Par  tīru ūdeni

 

Organiskie flokulanti tiek plaši pielietoti notekūdeņu, dzeramā ūdens un piesārņotu šķidrumu apstrādē.

 

Arī dažāda veida dūņu atūdeņošanas procesa norise praktiski nav iespējama bez flokulantu pielietošanas.

 

Mēs piedāvājam UNAFLOC markas dažādas formas (pulvera, šķidras) un molekulārmasas katjoniskos un anjoniskos flokulantus.