www.ecochemicals.net © 2014

    Puhtaan veden

LT 

 

Bakteerituotteet voivat parantaa jäteveden puhdistusprosessia merkittävästi, kun tavallisten järjestelmien suorituskyky ei riitä.

Bakteerituotteiden päätarkoitukset jäteveden puhdistussysteemeissä:

1.anaerobiset lieteen ja rasvan mädättämöt

2.biokaasun tuoton lisääminen

3.hajunhallinta, rikkivetykorroosion (H2S) pienentäminen

4.denitrifikaatio hapettomissa oloissa

5.rasvojen ja öljyjen hajottaminen viemäreistä, rasvanerotuskaivosta ja puskurialtaista

6.parantamaan flokkulaatiota korkean lämpötilan jätevesille

7.aktiivihiilen bakteerit hiilivedyn hajottamiseksi aktivoiduissa myrkyllisissä lietejärjestelmissä

8.fakultatiivisiin lammikoihin, BOD:n poistoon ja hajunhallintaan

9.hiilivetyjen pilkkomiseen petrokemian teollisuuden ja jalostamoiden jätevedenpuhdistamoilla

10.öljyn absorboiminen vedestä öljyä hajottavien bakteerien avulla

11.biologisen lietteen pitoisuuksien ja lietteen käsittelykustannusten pienentäminen.

12.bakteereja aktiivihiileen pilkkomaan teollisia päästöjä sisältävää käsittelemätöntä kunnallista jätevettä, joka lisää biomassan toksisuutta

13.rasvojen, öljyjen, proteiinien ja kuitujen poistoon viemäristöstä, pumppuasemilta, jäteveden puhdistusjärjestelmistä ja anaerobisista mädättämöistä, jotka vastaanottavat kunnan ja elintarviketeollisuuden jätevettä

14.rihmamaisten mikro-organismien vähentäminen /  lieteindeksin parantaminen /  palautuslietteen pitoisuuksien parantaminen  / suspendoituneiden partikkeileiden määrän vähentäminen

15.nitrifikaatio

16.ligniinin, selluloosan, liimojen ja muiden sellun ja paperin valmistuksen sivutuotteiden pilkkominen

17.hiilivetyjen ja myrkkypitoisuuksien vähentäminen kemian ja lääketeollisuuden jätevesissä

18.öljyn imeytys öljyä hajottavien bakteerien avulla öljyn, polttoaineen ja muiden hiilivetypohjaisten tuotteiden vuodoissa

Alapuolella olevat kuvat havainnollistavat, kuinka biopreparaatit tehokkaasti hävittävät rasvan lihantuotannon jätevedestä:

      Jätevesi ennen käsittelyät                              

Jätevesi käsittelyn jälkeen

    Jätevesi ennen käsittelyät                              

Jätevesi käsittelyn jälkeen